Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Στα 189 χρόνια λειτουργίας της η ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία έχει μεριμνήσει για την αποκάλυψη, διάσωση, φύλαξη, συντήρηση, ανάδειξη, μελέτη, δημοσίευση και μουσειακή έκθεση αναρίθμητων αρχαίων, βυζαντινών και νεότερων κινητών μνημείων, για τη συγκρότηση συλλογών και την κατασκευή μουσειακών κτηρίων, ενώ η συνολική διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, από την ανασκαφή και την συντήρηση-αναστήλωση μέχρι την απόδοση στο ευρύ κοινό αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για την αρχαιολογική κοινότητα.

Στο Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων (ΙΑΑΑ) οι ερευνητές θα βρουν πληροφορίες για κινητά αρχαία και αρχαιολογικούς χώρους της προϊστορικής και ιστορικής εποχής, των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων καθώς και για κτήρια και αντικείμενα της νεώτερης εποχής. Το αρχειακό σύνολο αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με τις αρχειονομικές αρχές του σεβασμού στην προέλευση και στην αρχική τάξη του υλικού. Με γνώμονα τη διατήρηση της φυσικής συνοχής και της εκάστοτε διάρθρωσης που δόθηκε από τον ίδιο παραγωγό/φορέα, το σύνολο του εν λόγω αρχειακού υλικού διαιρέθηκε σε 8 υποαρχεία ως εξής:

Avatar

Υποαρχείο Γενικής Εφορείας Αρχαιοτήτων

1834 - 1846

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

1846-1926

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας

1926-1960

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως

1960-1971

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

1971-1985

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Πολιτισμού

1985-2009

Avatar

Υποαρχείο Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

2009-2012

Avatar

Υποαρχείο περιφερειακών υπηρεσιών αρχαιοτήτων

ΕΦΑ Πόλεως Αθηνών, ΕΦΑ Φωκίδας και ΕΦΑ Κυκλάδων

 

Στο περιεχόμενο του ΙΑΑΑ συγκαταλέγονται βιβλία πρωτοκόλλων, δαπανών και διεκπεραιώσεως εγγράφων, φύλλα εσωτερικής αλληλογραφίας, καταστάσεις μισθοδοσίας, παρουσιολόγια, μητρώα, ευρετήρια, έγγραφα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα, κατάλογοι αρχαιοτήτων, φωτογραφίες έγχρωμες, σέπια και ασπρόμαυρες, slides, contacts, αρνητικά cartes-postales, μπομπίνα film και βιντεοταινίες, ψηφιακοί δίσκοι (cd, dvd), σχέδια, χάρτες και σκαριφήματα, βιβλία και ανάτυπα, περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και λιγοστά απομιμήματα και προσωπικά αντικείμενα.