Συμμετοχές σε Προγράμματα

Απλοποίηση Διαδικασίας -Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου

Το 2017 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του υποέργου με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασίας: “Χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ) – Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου’’», του έργου με τίτλο «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού - Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5000449, ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΕΣΠΑ 2014-2020). Η ομάδα λειτουργικής υποστήριξης που απαρτίστηκε από εργαζόμενους του ΙΑΑΑ επέβλεψε την ψηφιοποίηση επιλεγμένων βιβλιοδετημένων τόμων με πρακτικά των συνεδριάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο. Η χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσω διαδικτύου, έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο.Η Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων

Tο 2014, ολοκληρώθηκε το έργο «Η Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων». Το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική» (κωδικός MIS 457164) και είχε δύο υποέργα:

  • Υποέργο 1: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων.
  • Υποέργο 2: Συντονισμός, υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων ψηφιοποίησης.  

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 παράχθηκε νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου και υποστηρίζει την τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή του αρχειακού υλικού. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάπτωση των εγγραφών της παλαιότερης βάσης δεδομένων (Access 2000) και τέλος δημιουργήθηκε διαδικτυακή πύλη (portal). Στη διάρκεια του Υποέργου 2 ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν ψηφιακά, απολογιστικά και με αυτεπιστασία ιστορικά τεκμήρια του 19ου και του 20ου αιώνα τόσο στο χώρο του ΙΑΑΑ όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Δελφών, Κυκλάδων και Ρόδου.  

Η δημοσιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έγινε σε ημερίδα με τίτλο «ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ (ΚΑΤΑ)ΓΡΑΦΗ. Η παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων», με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων στις 9 Ιουνίου 2015. Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών και Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Tο 2008, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών και Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού», υλοποιήθηκε το Υποέργο με τίτλο:  «Επιστημονική Τεκμηρίωση του Ψηφιοποιημένου Υλικού, Ψηφιοποίηση Ειδικών Συλλογών και Επιστημονικός Συντονισμός των Ενεργειών Ψηφιοποίησης» (Γ’ ΚΠΣ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας. Μέτρο 1.3: Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού). Στη διάρκεια του προγράμματος καταγράφηκαν ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων και ψηφιοποιήθηκαν επιλεγμένα τεκμήρια, κυρίως έγγραφα, φωτογραφίες, σχέδια και τοπογραφικοί χάρτες του 19ου αιώνα με πρωταρχικό σκοπό τη διάσωση και συντήρησή τους και απώτερο στόχο την παρουσίαση όψεων της ιστορίας της αρχαιολογίας στην Ελλάδα.AREA I: Archives of European Archaeology

Η έναρξη της ηλεκτρονικής καταγραφής του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τοποθετείται στις αρχές του 2000. Το αρχειακό υλικό, το οποίο άρχισε να συγκεντρώνεται σταδιακά από το 1997 και εξής, υπαγόρευσε την ανάγκη της αρχειοθέτησης και καταγραφής, προκειμένου να καταστεί διαχειρίσιμο και εν τέλει προσβάσιμο. Τα πρώτα σημαντικά βήματα έγιναν με τη δημιουργία μίας τοπικής βάσης δεδομένων από την Αλεξάνδρα Αλεξανδρή (Αccess 2000).Σε αυτά τα πρώτα στάδια καταγραφής, η ΔΑΜΔ συμμετείχε το 1999-2000 στην κοινοπραξία με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς (AREA I: Archives of European Archaeology) του προγράμματος «Raphael». Στον εμπλουτισμό της ψηφιακής βάσης δεδομένων έχουν κατά καιρούς συνεισφέρει φοιτητές/τριες αρχαιολογίας, ιστορίας και αρχειονομίας, που επιλέγουν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο ΙΑΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άτλας» (Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).