Όροι Χρήσης

Η παρούσα Διαδικτυακή Πύλη των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων (στο εξής αναφερόμενη ως «Κινητά Μνημεία/ΚΜ») ανήκει στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η χρήση της υπόκειται στους εξής όρους:

Όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης των ΚΜ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, ψηφιοποιημένο υλικό (εφεξής περιεχόμενο), o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα παραδοτέα που αποκτήθηκαν ή αναπτύχθηκαν από Ανάδοχες εταιρείες στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου « Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται με κάθε νόμιμο τρόπο. Το περιεχόμενο προστατεύεται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, ιδίως του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021), του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης των ΚΜ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης, και έρευνας. Επιτρέπεται η αποθήκευση ή αναπαραγωγή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση προέλευσης και πνευματικών δικαιωμάτων («© Εθνικό Αρχείο Μνημείων-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού») και τη χρήση τους αποκλειστικά για προσωπικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, πληροφοριακούς και οπωσδήποτε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4858/2021. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό απεικονίσεων μνημείων είναι η υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Φορέας Προστασίας» (Εφορεία Αρχαιοτήτων / Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία) της κάθε εγγραφής τεκμηρίου.

Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι καταβάλλεται διαρκώς ιδιαίτερη προσπάθεια από τους διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, τα ΚΜ δεν εγγυώνται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Τα ΚΜ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν. Προκειμένου ο χρήστης να λάβει απόλυτα εγγυημένα στοιχεία, οφείλει να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή αναφέρεται στα σχετικά δεδομένα, στο πεδίο «Φορέας Προστασίας».

Τα ΚΜ δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Tα ΚΜ δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρούν συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνα για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Τα ΚΜ δεν ευθύνονται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον διαδικτυακό τόπο αυτό.

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο των ΚΜ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εγγραφή στη δικτυακή πύλη ή για την επικοινωνία, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές, δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη και μεταβιβάζονται μόνο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση των ΚΜ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών των ΚΜ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ΚΜ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύνανται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.

Τα ΚΜ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης και επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης των ΚΜ συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.