Δήλωση Προσβασιμότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεσμεύεται να καθιστά τον ιστότοπο https://haas.culture.gov.gr/ προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://haas.culture.gov.gr/ .

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος https://haas.culture.gov.gr/ συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ). Ενδέχεται να εμφανίσει ορισμένες ελάσσονος σημασίας αποκλίσεις, που αφορούν τον τομέα της Αντιληπτικότητας. Οι αποκλίσεις αυτές επικεντρώνονται (i) στις κατευθυντήριες γραμμές 1.1 και 2.4. (που αφορούν την παροχή εναλλακτικών λύσεων κειμένου για οποιοδήποτε περιεχόμενο εκτός κειμένου), καθώς και (ii) στην κατευθυντήρια γραμμή 1.4 που αφορά την διακρισιμότητα, δηλαδή την αντίθεση στη φωτεινότητα των χρωμάτων (contrast).

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 30-11-2022.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα και με την χρήση του WAVE (Website Accessibility Evaluation Tool).

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-mail: dhd@culture.gr, τηλέφωνο: 2131322124)

 

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

 

Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://haas.culture.gov.gr/ ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στη μέση αριστερά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί στο σύνολό του.

 

Γίνεται συνεχής προσπάθεια από τη Δ.Η.Δ. για βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, με τακτικές σαρώσεις στο https://haas.culture.gov.gr/ με τον σαρωτή προσβασιμότητας του WAVE.

Ωστόσο, παρά την επιθυμία μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του https://haas.culture.gov.gr/ πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.