Αναγνωστήριο - Όροι Χρήσης

Το αναγνωστήριο της οδού Ψαρομηλίγκου 22 λειτουργεί καθημερινά 9.00 π.μ. – 16.00 μ.μ. κατόπιν ραντεβού. 

Α. Διαδικασία υποβολής αιτήματος  

Οι ερευνητές υποβάλλουν την αίτησή τους για μελέτη ηλεκτρονικά (ddeam@culture.gr). Αφού η αίτηση εγκριθεί ειδοποιούνται οι ερευνητές προκειμένου να οριστεί ραντεβού για να προσέλθουν στο Αναγνωστήριο.

Β. Όροι πρόσβασης αρχειακού υλικού

Η πρόσβαση στο ΙΑΑΑ είναι ελεύθερη. Συγκεκριμένα για το Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η πρόσβαση γίνεται χωρίς περιορισμό στο Υποαρχείο της Γενικής Εφορείας Αρχαιοτήτων. Το ημιενεργό διοικητικό αρχείο των ετών 2000-2012 είναι προσβάσιμο μόνο από τα υπηρεσιακά στελέχη. Η πρόσβαση στα υπόλοιπα Υποαρχεία επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις

 • του Ν. 4624/2019, άρθρο 30 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και 
 • του Ν. 4727/2020, άρθρ. 59 (ΦΕΚ 184/Α΄/23.09.2020) “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)…”.
 • του Ν. 4727/2020, άρθρ. 63, παρ.8 (ΦΕΚ 184/Α΄/23.09.2020) “Το περιεχόμενο των τεκμηρίων δεν πρέπει να αλλοιωθεί και να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο…”.
 • Σε περίπτωση, που το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα, οι ερευνητές συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Γ. Κανονισμός λειτουργίας του Αναγνωστηρίου 

 • Η μελέτη του αρχειακού υλικού γίνεται στο ισόγειο του κτηρίου, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Η παράδοση του υλικού γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο. Οι ερευνητές απαγορεύεται να εισέρχονται στα αρχειοστάσια. 
 • Με την είσοδό τους στο χώρο οι ερευνητές τοποθετούν την τσάντα τους, καθώς και άλλα τυχόν αντικείμενα που φέρουν μαζί τους, σε ειδική θυρίδα και κρατούν οι ίδιοι το κλειδί της. 
 • Οι ερευνητές καταχωρούν τα στοιχεία τους (ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) καθώς και το αντικείμενο της έρευνάς τους στο βιβλίο ερευνητών στα σχετικά πεδία. 
 • Το προς μελέτη υλικό δίνεται τμηματικά. Στο ημερήσιο δελτίο ανάγνωσης ερευνητή, το οποίο τηρείται σε κάθε επίσκεψη στο Αναγνωστήριο συμπληρώνονται επακριβώς τα στοιχεία του αρχειακού υλικού που δίνεται προς μελέτη. Τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται και ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πληρότητα του αρχειακού υλικού που επιστρέφεται. Οι ερευνητές υπογράφουν στο παραπάνω δελτίο ημερησίως. 
 • Βιβλίο ή άλλο αρχειακό υλικό από το ΙΑΑΑ δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από το χώρο του αναγνωστηρίου.  
 • Οι ερευνητές δεν σημειώνουν με στυλό ή μολύβι πάνω στα αρχειακά τεκμήρια και δεν ακουμπούν προσωπικά τους αντικείμενα (σημειωματάρια, laptop κ.λ.π.) πάνω στο αρχειακό υλικό. Επίσης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους τροφές, υγρά, ή/και αιχμηρά αντικείμενα. 
 • Η χρήση φορητών υπολογιστών επιτρέπεται στους χώρους του ΙΑΑΑ.  
 • Επιτρέπεται η φωτογράφηση ή/και η ψηφιακή αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού. Σε περίπτωση δημοσίευσης, έντυπης ή ψηφιακής απαιτείται ειδική άδεια, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές (λογότυπο υπηρεσίας, συγκεκριμένη ποιότητα ψηφιακής ανάλυσης, κλπ). 
 • Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού με φωτοτυπικά μηχανήματα για λόγους προστασίας του πρωτοτύπου. 
 • Παρακαλούνται όλοι οι ερευνητές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του αρχειακού υλικού στην αρχική του θέση εντός του αρχειακού κιβωτίου, χωρίς να διαταράσσουν το περιεχόμενό του.