Ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων

Avatar

Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων

Το 2014, ολοκληρώθηκε το έργο «Η Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων». Το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική» (κωδικός MIS 457164) (Πρόσκληση 41) και είχε δύο υποέργα:

  • Υποέργο 1: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων.
  • Υποέργο 2: Συντονισμός, υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων ψηφιοποίησης.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 παράχθηκε νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου και υποστηρίζει την τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή του αρχειακού υλικού. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάπτωση των εγγραφών της παλαιότερης βάσης δεδομένων (Access 2000) και τέλος δημιουργήθηκε διαδικτυακή πύλη (portal). Στη διάρκεια του Υποέργου 2 ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν ψηφιακά, απολογιστικά και με αυτεπιστασία ιστορικά τεκμήρια τόσο στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (νυν ΕΦΑ Φωκίδας, ΕΦΑ Κυκλάδων και ΕΦΑ Δωδεκανήσου).